☰ Menu
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jednoczesną zmianą sposobu użytkowania części budynku....

Ogłoszenie nr 52636 - 2017 z dnia 2017-03-28 r.
Otwock: „Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jednoczesną zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele wylęgu raków wraz z łazienką i częścią biurową w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zadanie pn. "Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych".
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 25814 - 2017 z dnia 2017-02-15 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 26398 - 2017 z dnia 2017-02-16 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
tak 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Zamawiający: Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa NIP: 1132453940 Jednostka realizująca projekt/Odbiorca faktury/Płatnik faktury: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ul. Sułkowskiego 11 05-400 Otwock
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, krajowy numer identyfikacyjny 14214851100000, ul. ul. Sułkowskiego  11, 05400   Otwock, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 22 779 26 94, faks 22 779 26 94, e-mail r.belina@parkiotwock.pl
Adres strony internetowej (URL): www.parkiotwock.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jednoczesną zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele wylęgu raków wraz z łazienką i częścią biurową w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)
MZPK/221/1/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiot zamówienia obejmuje: Kompleksową realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jednoczesną zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele wylęgu raków wraz z łazienką i częścią biurową w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.” Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zadanie pn. "Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych". Przedmiot zamówienia obejmuje projekt i wykonanie rozbudowy, remontu i przebudowy budynku wraz z infrastrukturą techniczną, tj. podłączeniem mediów do budynku. Na etapie realizacji umowy, na zasadach określonych we wzorze umowy, Zamawiający będzie wymagał między innymi kosztorysu ofertowego. Dokumentacja projektowa powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z: -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2004 roku nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami) - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. Nr 290 wraz z przepisami wykonawczymi dot. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-8
Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71221000-3, 71223000-7, 71242000-6, 71420000-8, 45213240-7, 45310000-3, 45330000-9, 45342000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
 
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT340518.46
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
Pan Piotr Pomorski, prowadzący działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo budowlane "ASPO" Piotr Pomorski,  pbaspo@interia.pl,  ul. Walewicka 15,  05-530,  Góra Kalwaria,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 384490.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 384490.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 384490.01
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: prace projektowe
IV.8) Informacje dodatkowe: 

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 
 

Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Wytworzył:
Jolanta Brzezik
(2017-03-28)
Udostępnił:
Jolanta Brzezik
(2017-03-28 08:44:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Brzezik
(2017-03-28 08:48:09)
 
liczba odwiedzin: 533880

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X