☰ Menu
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

Środa 10.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostawa wyposażenia laboratorium, w tym: aparatu fotograficznego (1 szt.), komory fitotronowej (1 szt.), regału fitotronowego (1 szt.), zamrażarki laboratoryjnej (1 szt.), suszarki laboratoryjnej (1

 Ogłoszenie nr 365463 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.
Otwock: Dostawa wyposażenia laboratorium, w tym: aparatu fotograficznego (1 szt.), komory fitotronowej (1 szt.), regału fitotronowego (1 szt.), zamrażarki laboratoryjnej (1 szt.), suszarki laboratoryjnej (1 szt.), binokularu z kamerą (1 szt.) oraz materiałów niezbędnych w laboratorium i uprawach zachowawczych w ramach projektu Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - sprzęt nowy, nieużywany, z gwarancją.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak

Nazwa projektu lub programu
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)


Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 344716 - 2016 z dnia 2016-11-16 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, krajowy numer identyfikacyjny 14214851100000, ul. ul. Sułkowskiego  11, 05400   Otwock, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 22 779 26 94, faks 22 779 26 94, e-mail r.belina@parkiotwock.pl
Adres strony internetowej (URL): www.parkiotwock.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa wyposażenia laboratorium, w tym: aparatu fotograficznego (1 szt.), komory fitotronowej (1 szt.), regału fitotronowego (1 szt.), zamrażarki laboratoryjnej (1 szt.), suszarki laboratoryjnej (1 szt.), binokularu z kamerą (1 szt.) oraz materiałów niezbędnych w laboratorium i uprawach zachowawczych w ramach projektu Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - sprzęt nowy, nieużywany, z gwarancją.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)
MZPK/6050/9/15-16
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Dostawa wyposażenia laboratorium, w tym: aparatu fotograficznego (1 szt.), komory fitotronowej (1 szt.), regału fitotronowego (1 szt.), zamrażarki laboratoryjnej (1 szt.), suszarki laboratoryjnej (1 szt.), binokularu z kamerą (1 szt.) oraz materiałów niezbędnych w laboratorium i uprawach zachowawczych w ramach projektu Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - sprzęt nowy, nieużywany, z gwarancją.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 38000000-5
Dodatkowe kody CPV: 38500000-0, 38516000-5, 38600000-1, 38650000-6, 38651000-3, 39000000-2, 39180000-7, 42500000-1, 42513000-5, 42513100-6, 16400000-9, 24000000-4, 24400000-8, 24450000-3, 24452000-7, 24457000-2, 33696300-8, 03120000-8, 18424300-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
 
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT137335.59
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
Grzegorz Chorzewski BIOGENET Grzegorz Chorzewski ,  biogenet@biogenet.pl,  ul. Parkingowa 1 05-420 Józefów ,  05-420,  Józefów,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 143648,94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 143648,94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 143648,94
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
 
 

 

Wytworzył:
(2016-12-13)
Udostępnił:
Brzezik Jolanta
(2016-12-13 12:05:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzezik Jolanta
(2016-12-13 12:08:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 191400