☰ Menu
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

Niedziela 26.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego (5.04.2017 r.)

               Ogłoszenie nr 58918 - 2017 z dnia 2017-04-05 r.
Otwock: Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zadanie pn."Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 44488 - 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Zamawiający: Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa NIP: 1132453940; Jednostka realizująca projekt/Odbiorca faktury/Płatnik faktury: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ul. Sułkowskiego 11 05-400 Otwock
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, krajowy numer identyfikacyjny 14214851100000, ul. ul. Sułkowskiego  11, 05400   Otwock, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 22 779 26 94, faks 22 779 26 94, e-mail r.belina@parkiotwock.pl
Adres strony internetowej (URL): http://parkiotwock.bip.eur.pl/public/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
MZPK/221/2/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów planów ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Kozienickiego Parku Krajobrazowego, zwanych dalej „projektami planów ochrony”. Realizacja zamówienia obejmie 3 etapy: 1) etap I: a) wykonanie prac na potrzeby sporządzenia projektów planów ochrony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U. 2005 Nr 94, poz. 794) w części dotyczącej diagnozy stanu, w szczególności zgodnie z zapisami § 14 ust.1 pkt. 1-9, b) przygotowanie założeń funkcjonowania dedykowanego Systemu Informacji Przestrzennej - Geoportalu wspomagającego realizację prac nad planami ochrony, w tym w aspekcie ich społecznej akceptacji oraz efektywnego wdrożenia ich ustaleń; 2) etap II: a) wykonanie prac na potrzeby sporządzenia projektów planów ochrony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony (…), w części dotyczącej koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych parków krajobrazowych, w szczególności zgodnie z zapisami §14 ust.1 pkt. 10-12, b) uruchomienie Geoportalu wspomagającego opracowanie i wdrożenie planów ochrony; 3) etap III: a) opracowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie planów ochrony wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, b) przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów planów ochrony z wykorzystaniem stworzonego Geoportalu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 90070000-4
Dodatkowe kody CPV: 90710000-7, 90712000-1, 90720000-0, 73110000-6, 73110000-5, 38221000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT600000
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,  zarzad@nfos.org.pl,  ul. Erazma Ciołka 13,  01-445,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 738000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 738000
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 738000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.             

 

Wytworzył:
Jolanta Brzezik
(2017-04-05)
Udostępnił:
Brzezik Jolanta
(2017-04-05 10:21:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzezik Jolanta
(2017-04-05 10:30:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 211496