☰ Menu
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

Niedziela 26.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu (..) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 (15.02.2017 r.)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://parkiotwock.bip.eur.pl/public/

Ogłoszenie nr 25814 - 2017 z dnia 2017-02-15 r.
Otwock: „Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jednoczesną zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele wylęgu raków wraz z łazienką i częścią biurową w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zadanie pn. "Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych".
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Zamawiający: Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa NIP: 1132453940 Jednostka realizująca projekt/Odbiorca faktury/Płatnik faktury: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ul. Sułkowskiego 11 05-400 Otwock
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, krajowy numer identyfikacyjny 14214851100000, ul. ul. Sułkowskiego  11, 05400   Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 779 26 94, e-mail r.belina@parkiotwock.pl, faks 22 779 26 94.
Adres strony internetowej (URL): www.parkiotwock.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://parkiotwock.bip.eur.pl/public/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://parkiotwock.bip.eur.pl/public/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemne przesłanie za pomocą posłańca, osobiście lub operatora pocztowego.
Adres:
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock,

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jednoczesną zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele wylęgu raków wraz z łazienką i częścią biurową w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.”
Numer referencyjny: MZPK/221/1/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: Kompleksową realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jednoczesną zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele wylęgu raków wraz z łazienką i częścią biurową w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.” Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zadanie pn. "Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych". Przedmiot zamówienia obejmuje projekt i wykonanie rozbudowy, remontu i przebudowy budynku wraz z infrastrukturą techniczną, tj. podłączeniem mediów do budynku. Na etapie składania ofert przez wykonawców, Zamawiający będzie wymagał między innymi kosztorysu ofertowego całości zadania z podziałem na: - prace projektowe obejmujące całość dokumentacji projektowej z kosztorysami, przedmiarami specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem mapy do celów projektowych, warunków technicznych zasilania w media, wszystkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem, w imieniu Zamawiającego uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na budowie, - prace wykonawcze: budowlano montażowe, remontowe i instalacyjne wraz z podłączeniami do budynku oraz wykonaniem prac wstępnych w zagospodarowaniu terenu. Dokumentacja projektowa powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z: -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2004 roku nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami) - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. Nr 290 wraz z przepisami wykonawczymi dot. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane

II.5) Główny kod CPV: 45000000-8
Dodatkowe kody CPV:71220000-6, 71221000-3, 71223000-7, 71242000-6, 71420000-8, 45213240-7, 45310000-3, 45330000-9, 45342000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/10/2017

II.9) Informacje dodatkowe: UWAGA! przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę powinno zostać wykonane do dnia 30.06.2017 r. W przypadku nie spełnienia przedmiotowego warunku zamawiający uzna, że oferta nie odpowiada treści niniejszej SIWZ i tym samym oferta będzie podlegać odrzuceniu. Przedmiotową datę sporządzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę wykonawca deklaruje w formularzu ofertowym. Ze strony zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych jest: Sylwester Chołast, tel./faks. 22 779 29 94, e-mail: s.cholast@parkiotowck.pl Jolanta Brzezik, tel./faks. 22 779 29 94, e-mail: przyroda@parkiotowck.pl Robert Belina, tel./faks. 22 779 29 94, e-mail: r.belina@parkiotowck.pl
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000 PLN (trzysta tysięcy PLN) (rozdział V pkt 2.2.1 SIWZ)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy (rozdział V pkt 2.3.1 SIWZ): Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, przy czym wartość każdej z tych robót wynosiła, co najmniej 300.000 PLN (trzysta tysięcy PLN) brutto, obejmujące wykonanie (budowę, przebudowę lub rozbudowę) budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 150 m2 wraz z robotami instalacyjnymi: instalacji elektrycznych, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji wodnych. 2. Warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (rozdział V pkt 2.3.2 SIWZ): Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że zapewni, wśród osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: Projektanta w specjalności: architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej, Kierownika Budowy z min. uprawnieniami do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności budowlanej. Osoby te muszą: 1)W przypadku Projektanta: 1.1)Posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: - architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, W przypadku dysponowania jednym Projektantem lub przedstawienia zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia jednego Projektanta, musi on posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń we wszystkich wymienionych powyżej specjalnościach. 1.2)Wykazać się: a)w przypadku projektanta w specjalności architektonicznej - wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, dwóch projektów wykonawczych w specjalności architektonicznej budynków o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 150 m2. b) w przypadku projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch projektów wykonawczych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obiektów budowlanych o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 150 m2. 2) W przypadku Kierownika budowy i robót: 2.1) Posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym kierowanie budową co najmniej dwóch budynków o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 150 m2. 2.2) Posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, tj. min. uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności budowlanej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4) pkt 1-2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Formularz ofertowy - zgodny z treścią załącznika nr 1 do SIWZ Zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ (zalecane)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP): Zamawiający ustalił wysokość wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2.Forma wadium 2.1 Wadium może być wniesione w następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 3.Miejsce i sposób wniesienia wadium a)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych na nr konta: 39102010420000820203617883. z dopiskiem: Wadium w przetargu na: „Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jednoczesną zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele wylęgu raków wraz z łazienką i częścią biurową w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.” b)Zamawiający, wymaga by wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu, a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, było złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego, tj. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock, sekretariat - I pięto - przed upływem terminu składania ofert. Złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż pieniądz, o którym mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek konieczny. c)Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, tzn. potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. Załączenie w/w kopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny. 4.Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5.Zwrot wadium 1)Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 2)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadku, o którym mowa w ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5)W pozostałych sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych w niniejszym dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 6.Utrata wadium 1)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin realizacji zamówienia 20
Gwarancja 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 1/Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a)Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: ?klęski żywiołowe, ?warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. b)Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub tere-nowymi, w szczególności: ?niewypały i niewybuchy, ?wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ, ?odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.), ?odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, fundamentów itp. c)Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: ?wstrzymanie robót przez Zamawiającego, ?konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, d)Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: ?przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., ?odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w programie funkcjonalno-użytkowym, e)Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. f)Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. g)Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu 2/Zmiana sposobu spełnienia świadczenia a)Zmiany technologiczne, w szczególności: ?konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, ?odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, ?odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. Zmiany, o których mowa w punkcie a) mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakże w tym ostatnim przypadku Zamawiający zgodzi się na zwiększenie wynagrodzenia tylko w zakresie faktycznie poniesionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego kosztów. Każda ze wskazywanych w punkcie a) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony np. na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę. b)Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. 3/Pozostałe dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy a)zmiana obowiązującej stawki VAT: -jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, -jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę, b)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, c)niezbędne zmiany umowy konieczne do wprowadzenia z uwagi na kolizję z nieprzewidywanymi, nieplanowanymi na dzień zawarcia umowy a niezbędnymi do wykonania pracami prowadzonymi przez inne podmioty. 2.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. 3.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) : a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, c)konieczność zmniejszenia wartości umowy wynikającej z obmiaru powykonawczego, d)udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm.).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 02/03/2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Załączniki do pobrania: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (16.02.2017 r.):

Załącznik 1     Formularz ofertowy (15.02.2017 r.)
Załącznik 2     Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (15.02.2017 r.)
Załącznik 3     Wykaz robót budowlanych (15.02.2017 r.)
Załącznik 4     Wykaz osób (15.02.2017 r.)
Załącznik 5     Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (15.02.2017 r.)
Załącznik 6     Wzór umowy (15.02.2017 r.)
Załącznik 7     Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (15.02.2017 r.)
Załącznik 8     Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) (15.02.2017 r.)

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:

               Ogłoszenie nr 26398 - 2017 z dnia 2017-02-16 r.
Otwock:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 25814 - 2017
Data: 15/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Krajowy numer identyfikacyjny 14214851100000, ul. ul. Sułkowskiego  11, 05400   Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 779 26 94, e-mail r.belina@parkiotwock.pl, faks 22 779 26 94.
Adres strony internetowej (url): www.parkiotwock.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 02/03/2017, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 03/03/2017, godzina: 09:00

 

ZMIANA SIWZ (16.02.2017 R.)

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (01.03.2017 r.):


               Ogłoszenie nr 34630 - 2017 z dnia 2017-03-01 r.
Otwock:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 25814 - 2017
Data: 15/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Krajowy numer identyfikacyjny 14214851100000, ul. ul. Sułkowskiego  11, 05400   Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 779 26 94, e-mail r.belina@parkiotwock.pl, faks 22 779 26 94.
Adres strony internetowej (url): www.parkiotwock.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Na etapie składania ofert przez wykonawców, Zamawiający będzie wymagał między innymi kosztorysu ofertowego całości zadania z podziałem na: - prace projektowe obejmujące całość dokumentacji projektowej z kosztorysami, przedmiarami specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem mapy do celów projektowych, warunków technicznych zasilania w media, wszystkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem, w imieniu Zamawiającego uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na budowie, - prace wykonawcze: budowlano montażowe, remontowe i instalacyjne wraz z podłączeniami do budynku oraz wykonaniem prac wstępnych w zagospodarowaniu terenu.
W ogłoszeniu powinno być: Na etapie realizacji umowy, na zasadach określonych we wzorze umowy, Zamawiający będzie wymagał między innymi kosztorysu ofertowego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 02/03/2017, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 07/03/2017, godzina: 09:00
 

 

Wytworzył:
Jolanta Brzezik
(2017-02-15)
Udostępnił:
Brzezik Jolanta
(2017-02-15 12:42:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzezik Jolanta
(2017-03-01 14:31:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 211496