☰ Menu
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego (15.03.2017 r.)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://parkiotwock.bip.eur.pl/public/Ogłoszenie nr 44488 - 2017 z dnia 2017-03-15 r.
Otwock: Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zadanie pn."Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Zamawiający: Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa NIP: 1132453940; Jednostka realizująca projekt/Odbiorca faktury/Płatnik faktury: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ul. Sułkowskiego 11 05-400 Otwock
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, krajowy numer identyfikacyjny 14214851100000, ul. ul. Sułkowskiego  11, 05400   Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 779 26 94, e-mail r.belina@parkiotwock.pl, faks 22 779 26 94.
Adres strony internetowej (URL): http://parkiotwock.bip.eur.pl/public/
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://parkiotwock.bip.eur.pl/public/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://parkiotwock.bip.eur.pl/public/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemne przesłanie za pomocą posłańca, osobiście lub operatora pocztowego.
Adres:
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock,

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego
Numer referencyjny: MZPK/221/2/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów planów ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Kozienickiego Parku Krajobrazowego, zwanych dalej „projektami planów ochrony”. Realizacja zamówienia obejmie 3 etapy: 1) etap I: a) wykonanie prac na potrzeby sporządzenia projektów planów ochrony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U. 2005 Nr 94, poz. 794) w części dotyczącej diagnozy stanu, w szczególności zgodnie z zapisami § 14 ust.1 pkt. 1-9, b) przygotowanie założeń funkcjonowania dedykowanego Systemu Informacji Przestrzennej - Geoportalu wspomagającego realizację prac nad planami ochrony, w tym w aspekcie ich społecznej akceptacji oraz efektywnego wdrożenia ich ustaleń; 2) etap II: a) wykonanie prac na potrzeby sporządzenia projektów planów ochrony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony (…), w części dotyczącej koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych parków krajobrazowych, w szczególności zgodnie z zapisami §14 ust.1 pkt. 10-12, b) uruchomienie Geoportalu wspomagającego opracowanie i wdrożenie planów ochrony; 3) etap III: a) opracowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie planów ochrony wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, b) przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów planów ochrony z wykorzystaniem stworzonego Geoportalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część III SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90070000-4
Dodatkowe kody CPV:90710000-7, 90712000-1, 90720000-0, 73110000-6, 73110000-5, 38221000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/06/2019

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 ustawy Pzp., dotyczące znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że: 1) posiada w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w których ma rachunek, środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł; 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę stanowiącą nie mniej niż 100% wartości oferty brutto; 3) w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie osiągnął obroty z tytułu prowadzenia działalności o wartości nie mniejszej 500 000 zł rocznie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 ustawy Pzp., dotyczące posiadania odpowiednich zdolności technicznych lub zawodowych. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że: 1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) dwie usługi polegające na sporządzeniu projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego lub parku narodowego o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każdy oraz b) dwie usługi polegające na przygotowaniu rozwiązań geoportalowych, w tym jednego systemu informacji przestrzennej integrującego na mapie materiały multimedialne i dane geoprzestrzenne, o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 50 000 zł netto. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną spełnianie powyższego warunku, będzie oceniane łącznie; 2) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, przy czym Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której powierzone zostanie kierowanie całością projektu: a) kierownik projektu, posiadający wykształcenie wyższe przyrodnicze, geograficzne oraz doświadczenie w zakresie kierowania pracami nad sporządzeniem projektów co najmniej trzech planów ochrony parków krajobrazowych lub parków narodowych. Kierownikowi projektu podlegać będą wszystkie trzy zespoły przygotowujące plany ochrony dla poszczególnych parków krajobrazowych, b) zespołem koordynatorów merytorycznych, odpowiedzialnych za koordynację prac w ramach danej problematyki we wszystkich trzech planach ochrony, w składzie: i. koordynator ds. szaty roślinnej posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe (botanika) oraz doświadczenie w zakresie sporządzania planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub dla obszarów Natura 2000, w części dotyczącej ochrony szaty roślinnej, ii. koordynator ds. gatunków zwierząt posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe (zoologia) oraz doświadczenie w zakresie sporządzania planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub dla obszarów Natura 2000, w części dotyczącej ochrony zwierząt, iii. koordynator ds. hydrologii posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe (hydrologia, gospodarka wodna) oraz doświadczenie w zakresie sporządzania planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych lub parków narodowych, w części dotyczącej ochrony i gospodarowania wodami, iv. koordynator ds. zagospodarowania przestrzennego posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe (gospodarka przestrzenna, geografia, urbanistyka, architektura krajobrazu) oraz doświadczenie w zakresie sporządzania planów ochrony dla parków krajobrazowych lub parków narodowych, w części dotyczącej zagospodarowania przestrzennego, v. koordynator ds. krajobrazów, w tym krajobrazów kulturowych posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe (nauki przyrodnicze, nauki geograficzne, kulturoznawstwo, etnografia lub architektura krajobrazu) oraz doświadczenie w zakresie sporządzania planów ochrony dla parków krajobrazowych lub parków narodowych, w części dotyczącej ochrony krajobrazów, vi. koordynator ds. turystyki i edukacji posiadający wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w zakresie sporządzania planów ochrony dla parków krajobrazowych lub parków narodowych, w części dotyczącej zagospodarowania turystycznego i edukacji, vii. koordynator ds. geograficznych systemów informacji przestrzennej (GIS) posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe (geografia, geodezja, planowanie przestrzenne, architektura krajobrazu, leśnictwo) oraz doświadczenie w zakresie systemów informacji przestrzennej, opracowań kartograficznych i sporządzania map, w tym na potrzeby planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub dla obszarów Natura 2000. Zamawiający akceptuje zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 poz. 65) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający weźmie pod uwagę ich łączną zdolność techniczną i zawodową oraz łączne spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 7 ustawy Pzp wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ; 2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; 3) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 4); 3) wykaz osób – kierownika projektu oraz ośmiu koordynatorów merytorycznych, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 5 oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 4) zaświadczenie z banku lub ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca ma rachunek o posiadaniu środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; 5) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę stanowiącą nie mniej niż 100% wartości oferty brutto; 6) sprawozdania finansowe albo ich części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres obejmujący ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, wykazujące że Wykonawca osiągnął obroty z tytułu prowadzenia działalności o wartości nie mniejszej 500 000 zł rocznie;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Stosownie do treści rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz.1126): 1) w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert), z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób; 2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w kraju tym nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8 ppkt. 3) – 6) zastępuje się je dokumentami wystawionymi w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającymi wykazanie braku wymienionych w tych podpunktach podstaw do wykluczenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2017 poz. 229.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia, z którego Wykonawca może skorzystać stanowi załącznik nr 7.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, tylko przelewem na rachunek bankowy podany w SIWZ; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 nr 42 poz. 275, ze zm.). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 3) kwotę gwarancji; 4) termin ważności gwarancji; 5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 i ust. 5 lub pełnomocnictw, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. Oryginały dokumentów stwierdzających wniesienie wadium w formach innych niż w pieniądzu, Wykonawca winien złożyć w osobnej kopercie wraz ze składaną ofertą, a kserokopie dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, załączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 39102010420000820203617883. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego decyduje data i godzina księgowania środków na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: 1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Doświadczenie kierownika projektu 20
Doświadczenie zespołu koordynatorów merytorycznych 15
Termin utrzymania serwera dedykowanego na potrzeby użytkowania geoportalu 5

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje następujące zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) zmiana określonych w § 2 terminów wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, jest możliwa w następujących okolicznościach: a) wynikających z działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, której nie można było przewidzieć ani jej zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającej bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącej powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. W przedmiotowej sytuacji termin realizacji Umowy może zostać wydłużony o czas trwania siły wyższej, b) w przypadku zaistnienia sytuacji powodujących niemożność realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności czasowe wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego z powodu stwierdzenia uchybień i/lub nieprawidłowości w dokumentacji stanowiącej podstawę realizację przedmiotu Umowy, a udostępnionej przez Zamawiającego. Przy czym ww. uchybienia i/lub nieprawidłowości posiadają przymiot obiektywnych, tj. takich, które wpływają na zmianę terminu realizacji Umowy niezależnie od wykonawcy, któremu udzielone zostałoby zamówienie. W przedmiotowej sytuacji termin realizacji Umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny do usunięcia ww. uchybień i/lub nieprawidłowości, c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przedmiotowej sytuacji termin realizacji Umowy może zostać wydłużony o czas wynikający z konieczności dostosowania warunków realizacji Umowy do zmienionych przepisów prawa; 2) zmiana podmiotu, na rzecz którego ma być świadczona usługa, w przypadku zmian organizacyjnych w strukturze administracyjnej; 3) jeżeli z powodu działania siły wyższej, wykonanie przedmiotu Umowy stanie się niemożliwe, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia; 4) jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że wystąpiły okoliczności opisane w ust. 1, w związku z czym przedmiot Umowy lub jakikolwiek Etap nie zostanie wykonany w terminie, ma obowiązek w ciągu 5 dni od zaistnienia tych okoliczności pisemnie powiadomić Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu zamówienia, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę; 5) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, termin wykonania przedmiotu Umowy zostanie wydłużony o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej prowadzenie prac. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy mająca wpływ na termin rozliczenia Umowy, jaki został określony w uchwale o dofinansowanie zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego i Dyrektorem Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zarządu Wojewódzkiego Mazowieckiego w formie stosownej uchwały. 2. Zmiana terminu płatności i wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest możliwa w przypadku braku środków finansowych w związku z ich blokadą przez Ministra Finansów bądź zmianą ustawy budżetowej bądź zmianą planu finansowego Zamawiającego. 3. W przypadku, w którym jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane w prawomocnym wyroku sądowym za nieważne, z jakiegokolwiek powodu, wolą Stron jest aby pozostałe postanowienia Umowy pozostały wobec nich wiążące, chyba że nie ulega wątpliwości, iż bez postanowienia, które okazało się nieważne, cel Umowy nie może zostać osiągnięty. Niezależnie od zakresu, w jakim postanowienia Umowy zostałyby uznane za nieważne, Strony zobowiązują się współpracować w dobrej wierze w celu zastąpienia takich postanowień nowymi ustaleniami, zmierzającymi do zrealizowania celu Umowy. 4. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 5. Ustala się następujący tryb inicjowania zmian. W przypadku zaistnienia okoliczności wymagających zmiany istotnych postanowień Umowy Zamawiający występuje do Wykonawcy lub Wykonawca do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Przyczyny zmian postanowień Umowy Strony opisują w protokole konieczności zawierającym wyczerpujący opis ww. zmian, ich wpływ na warunki realizacji Umowy oraz podstawę prawną wynikającą z Umowy, która umożliwia zmianę jej postanowień w związku z opisanymi przyczynami. 6. Zmiany Umowy określone w ust 1 należą do katalogu zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Jednocześnie nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24/03/2017, godzina: 9:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załączniki do części I Specyfikacji (do pobrania)

Załącznikami do SIWZ są następujące wzory dokumentów:

Lp.

Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika

1

Załącznik nr 1

Formularz Oferty – wzór

2

Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór

3

Załącznik nr 3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Pzp - wzór

4

Załącznik nr 4

Wykaz wykonanych usług - wzór

5

Załącznik nr 5

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – wzór

6

Załącznik nr 6

Wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie przynależności do grupy kapitałowej

Części II SIWZ - WZÓR UMOWY (do pobrania)

Część III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (do pobrania)


 
Zamawiający wprowadza zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części 1 (20.03.2017 r.)
 
 
 

 

Odpowiedzi na pytania (21.03.2017 r.)


Odpowiedzi na pytania (22.03.2017 r.)

Wytworzył:
Jolanta Brzezik
(2017-03-15)
Udostępnił:
Brzezik Jolanta
(2017-03-15 20:29:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzezik Jolanta
(2017-03-22 15:22:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 211496